Akcje

Poniżej jest lista akcji, które obecnie obsługuje Fluxbox. Pokrywają one większość potrzeb, jakie można mieć po wicśnięciu klawisza. Zauważ, że w pliku klawiszy ostatnim znakiem przed właściwą akcją powinien być :.

Table 5-1. Nawigacja

AkcjaDziałanie
WorkspacePrzejdź na podany pulpit. Używaj :Workspace 1, :Workspace 2, itp.
WorkspaceNNZachowane dla kompatybilności i wkrótce zniknie. Przykład :Workspace1.
NextTabPrzełącz na następną zakładkę w obecnej grupie.
PrevTabPrzełącz na poprzednią zakładkę w obecnej grupie.
NextWindow NPrzejdź do następnego okna. Zobacz Note 1.
PrevWindow NPrzejdź do poprzedniego okna. Również zobacz Note 1.
NextWorkspacePrzejdź na następny pulpit.
PrevWorkspacePrzejdź na poprzedni pulpit.
LeftWorkspaceTo samo co PrevWorkspace.
RightWorkspaceTo samo co NextWorkspace.

1. NextWindow / PrevWindow: NextWindow/PrevWindow przyjmują argument liczbowy, który jest zbyt skompilowany do objaśnienia w powyższej tabeli. Oto jak on działa.

Parametr liczbocy, który określa opcje wzięce z poniższej tabeli a następnie poddane logicznemu LUB (OR):

WartośćOpcja
1Pomiń zakładki (traktuj zgrupowane zakładki jak jedno okno).
2Pomiń stuck windows.
4Pomiń zasłonięte (shaded) okna.

Zsumuj wartości interesujących cię opcji. Wynik jest parametrem dla NextWindow/PrevWindow. Lub po prostu wybierz wartość z poniższej tabeli:

ParametrOpcja
0Bez pomijania.
1Pomiń zakładki.
2Pomiń przyczepione okna.
3Pomiń zakładki/przyczepione okna.
4Pomiń zasłonięte okna.
5Pomiń zakładki/zasłonięte okna.
6Pomiń przyczepione okna/zasłonięte okna.
7Pomiń zakładki/przyczepione okna/zasłonięte okna.

Table 5-2. Operacja na oknach

AkcjaDziałanie
CloseZamknij okno.
KillWindowOdpowiednik wywołania xkill i kliknięcia na oknie.
MinimizeRównież znane jako 'ikonifikacja'. Ikonifikuje okno.
ShadeWindowZmienia stan okna na 'zasłonięte' lub przywraca ze stanu 'zasłoniętego'.
StickWindowPrzełącza stan 'przyczepiony' okna.
ToggleDecorPrzełącza, czy okno ma obramowanie, przyciski, belkę tytułową, czy nie.
ToggleTabWłącza lub wyłącza zakładkę na oknie.
RaisePrznosi okno na wierch, pojawi się ono nad wszystkimi oknami.
LowerPrzeciwieństwo Raise.

Table 5-3. Zmiana rozmiaru okna

AkcjaDziałanie
HorizontalIncrementPoszerza okno o jedną jednostkę (patrz Note 2).
HorizontalDecrementPrzeciwnieństwo HorizontalIncrement
VerticalIncrementPoszerza w pionie okno o jedną jednostkę (patrz Note 2).
VerticalDecrementPrzeciwieństwo VerticalIncrement
MaximizeHorizontalMaksymalizuj okno w poziomie.
MaximizeVerticalMaksymalizuj okno w pionie.
MaximizeWindowMaksymalizuj okno.

2. HorizontalIncrement / HorizontalDecrement / VerticalIncrement / VerticalDecrement: Opisując zmiany rozmiaru użyłem zwrotu "jedna jednostka". Jest to ze względu na xterm/aterm/Eterm, gdzie zamiast powiększania o jeden piksel powiększa się o szerokość jednego znaku.

Inne programy powinny zmieniać swój rozmiar o jeden piksel.

Table 5-4. Przesuwanie okien

AkcjaDziałanie
SendToWorkspaceWysyła okno na podany pulpit. Użyj :SendToWorkspace 1
NudgeDownPrzesuwa okno w dół.
NudgeLeftPrzesuwa okno w lewo.
NudgeRightPrzesuwa okno w prawo.
NudgeUpPrzesuwa okno w górę.
BigNudgeDownPrzesuwa okno w dół o większą ilość pikseli.
BigNudgeLeftPrzesuwa okno w lewo o większą ilość pikseli.
BigNudgeRightPrzesuwa okno w prawo o większą ilość pikseli.
BigNudgeUpPrzesuwa okno w górę o większą ilość pikseli.

Table 5-5. Różne

AkcjaDziałanie
AbortKeychainPrzerywa łańcuch sekwencji klawiszy.
ExecCommandWykonuje polecenie. Przykład :ExecCommand xmms -t.
RootMenuPokazuje menu główne.